Ostatnie dni naboru !

To już ostatnie dni naboru uczestników projektu „Wsparcie osób bezrobotnych i biernych zawodowo w powiecie ełckim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 10 – Regionalny rynek pracy Działanie 10.2 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia.

W projekcie zaplanowaliśmy kompleksowe, zindywidualizowane wsparcie. Naszym celem jest aktywizacja zawodowa 70 osób zamieszkujących powiat ełcki.

Projekt skierowany jest do 70 osób powyżej 29 roku życia, w tym 58 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy i 12 osób nieaktywnych/ biernych zawodowo.

Dodatkowo, aby zostać uczestnikiem projektu należy kwalifikować się co najmniej do jednej z poniższych kategorii:

 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie co najwyżej średnie).

W ramach projektu zaplanowaliśmy:

 1. Poradnictwo zawodowe, w tym opracowanie/aktualizacja Indywidualnego Planu Działania,
 2. Warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy,
 3. Grupowe poradnictwo psychologiczne,
 4. Pośrednictwo pracy,
 5. Szkolenia dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestnika projektu,
 6. Staże zawodowe (3 i 6 miesięcy),
 7. Zatrudnienie wspomagane.

oraz wsparcie towarzyszące:

 1. Stypendia stażowe,
 2. Stypendium szkoleniowe,
 3. Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staż,
 4. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem (szkolenia i staż).

Wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu z nami!

Biuro projektu:

„ATEST” Szkolenia, Obsługa Firm Beata Maria Chojęta
Gdańska 24A lokal 2
19-300 Ełk
tel./fax: 87 610 46 46

Biuro projektu czynne w godzinach Pn-Pt: 8.00-16.00

e-mail: atestelk@vp.pl