Harmonogram trenera pracy

Harmonogram V 19 Trener pracy SCh (doc)