Opis projektu

„ATEST” Szkolenia, Obsługa Firm w Ełku w okresie 01.10.2018 r.-31.10.2019 r. realizuje projekt „Wsparcie osób bezrobotnych i biernych zawodowo w powiecie ełckim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 10 – Regionalny rynek pracy Działanie 10.2 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 70 osób powyżej 29 roku życia (tj. od dnia 30 urodzin), zamieszkujących powiat ełcki, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

Projekt przewiduje kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie, którego efektem będzie podjęcie zatrudnienia przez min. 50% uczestników projektu, co najmniej 80% uczestników podniesie swoje kwalifikacje zawodowe.

 

Projekt skierowany jest do 70 osób powyżej 29 roku życia, w tym 58 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy i 12 osób nieaktywnych/ biernych zawodowo. Dodatkowo, osoby te muszą kwalifikować się co najmniej do jednej z poniższych kategorii:

 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie co najwyżej średnie).

W ramach projektu realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z grupy docelowej, poprzez organizację takich form wsparcia, jak:

 1. Poradnictwo zawodowe, w tym opracowanie/aktualizacja Indywidualnego Planu Działania,
 2. Warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy,
 3. Grupowe poradnictwo psychologiczne,
 4. Pośrednictwo pracy,
 5. Szkolenia dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestnika projektu,
 6. Staże zawodowe (3 i 6 miesięcy),
 7. Zatrudnienie wspomagane.

oraz wsparcie towarzyszące:

 1. Stypendia stażowe,
 2. Stypendium szkoleniowe,
 3. Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staż,
 4. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem (szkolenia i staż).

Całkowita wartość projektu wynosi: 923 714,50 zł. Wysokość wkładu Unii Europejskiej wynosi: 877 414,50 zł

 

Zapraszamy do udziału !