EFS

Ostatnie dni naboru !

To już ostatnie dni naboru uczestników projektu „Wsparcie osób bezrobotnych i biernych zawodowo w powiecie ełckim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 10 – Regionalny rynek pracy Działanie 10.2 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia.